Mediacija

Obvladovanje konfliktov

 

 

Konflikti so povsod neizogibno prisotni. Od tega, kako se nanje odzivamo, je odvisno, kakšne bodo posledice. Neobvladani konflikti so lahko vir nasilja ter poslabšanja ali prekinitve odnosov. Notranje napetosti, ki jih ob nerazrešenih konfliktih doživlja posameznik, lahko prispevajo k duševnim ali psihosomatskim motnjam. Po drugi strani pa lahko, če se zavedamo prisotnosti konfliktov in če poznamo konstruktivne načine za soočanje z njimi, konflikte uporabimo kot vir osebne rasti ter izboljšanja situacije in odnosov.

O mediaciji

»Vsi si želimo dobrih odnosov z drugimi. Z mediacijo vam jih pomagamo ustvariti.«

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve. Poleg formalne pa je zelo koristna tudi neformalna mediacija, ki je uporabna tako v osebnih odnosih kot tudi na delovnem mestu.

Mediator – oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije – pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje.

Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

 

Mediacijo izvajamo na naslednjih področjih:

Družinska mediacija
Šolska mediacija
Mediacija v podjetjih
Mediacija med žrtvijo in storilcem
Gospodarska in delovno pravna mediacija
Mediacija v lokalni skupnosti
Mediacija v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami
Mediacija v potrošniških in odškodninskih sporih
Prostorska in okoljska mediacija

 

Vrste mediacij

Facilitativna mediacija (Pospeševalna mediacija)

Cilj mediacije je najti rešitev oz. skleniti za obe strani sprejemljiv dogovor glede določenega spornega vprašanja ali problematike. Mediator strankama pomaga pri iskanju rešitve ali sklepanju dogovora, ne da bi se glede zadevne problematike opredeljeval ali dajal predloge.

Evaluativna mediacija (Ocenjevalna mediacija)

Pri tej vrsti mediacije mediator lahko tudi razvija in predlaga rešitve, ocenjuje interese in stališča strank in napoveduje izide spora ali vplive neporavnavanje na interese strank.Ta oblika mediacije je bolj primerna kadar gre za strokovna ali pravna vprašanja in manj primerna za konflikte povezane s čustvi ali odnosom med udeleženci.

Transformativna mediacija (Preoblikovalna mediacija)

Cilj mediacije ni toliko iskanje konkretne rešitve ali dogovora glede izhodiščnega problema, ampak bolj preoblikovanje problema ali odnosa oz. komunikacije med udeleženci. Pogosto kot posledica tega preoblikovanja izhodiščno vprašanje postane brezpredmetno, se razgradi ali se zelo enostavno razreši.

 

TRANSFORMATIVNA MEDIACIJA

Transformativna mediacija (preobrazbena oz. preoblikovalna) je ena izmed oblik mediacije, ki se je razvila in uveljavila malo kasneje kot pa facilitativna in evaluativna mediacija. Razlogi za to so ugotovljene pomanjkljivosti prejšnjih pristopov oz. izboljšanje obstoječih postopkov. Njena glavna prednost pred drugima dvema oblikama je, da njen glavni cilj ni prvenstveno iskanje rešitve ali sklenitev poravnave, ampak je veliko bolj usmerjana v izboljšanje komunikacije med strankami. To pomeni, da imajo udeleženci v tem postopku drugačne vloge kot pa to velja za druge postopke mediacije.

Cilj je omogočiti strankam, da same opredelijo sporne točke, definirajo problem in samostojno poiščejo morebitne rešitve. Stranke imajo torej veliko svobodo in avtonomijo pri določanju teme pogovora in poteku samega mediacijskega postopka.

Cilj transformativne mediacije je tako veliko širši od drugih oblik mediacije, njeni učinki pa so bolj dolgoročni. Ti dve kvaliteti delata transformativno mediacijo izredno primerno za tiste spore, kjer so stranke v medosebnem in/ali pa dolgotrajnemu razmerju. Primeri takih sporov so predvsem družinski spori, medsosedski spori, delovni spori ter tudi gospodarski spori, če gre za dolgotrajno sodelovanje strank. Z mediacijo se tako lahko doseže dvojni cilj, samo rešitev spora in izboljšanje samega odnosa, ki strankama omogoči bolj učinkovito, polno in zadovoljujoče razmerje.

Mediatorja vloga je za doseganje teh ciljev zelo pomembna. Meditor pri transformativni mediaciji ne predlaga rešitev, ne daje mnenja glede možnih rešitev ali pa sporazuma, ne sprejema odločitev namesto strank. Njegov cilj je omogočiti strankam, da bodo lahko same prišle do ustrezne in vzajemno zadovoljujoče rešitve. Ravno zaradi tega, ker ne predlaga rešitev, to od mediatorja terja veliko aktivnost pri izboljševanju komunikacije med strankami. Slednje se lahko doseže z aktivnim poslušanjem, poglabljanjem razumevanja, povzemanjem, postavljanjem ključnih vprašanj,  kar vse pripomore k sposobnosti strank, da bolj razumejo tako svojo situacijo, potrebe in interese, kot tudi potrebe, interese in stališča druga druge. Osredotočenost mediatorja je usmerjena predvsem na medsebojno sodelovanje strank, iskanje možnosti za opolnomočenje in priznavanje drugega.

Transformativni mediator se osredotoča predvsem na stranke, ki so središče postopka oz. komunikacijo med njimi, ne pa sam spor oziroma problem. Stranke same, s pomočjo mediatorja, postavljajo okvire za potek postopka (vključno s sprejemanjem temeljnih pravil postopka) in reševanje zadeve, zaradi katere so se odločile za mediacijo.

Transformativna mediacija lahko strankam, zaradi svojih lastnosti ponudi resnično možnost, da bi prišle do vzajemno zadovoljujoče rešitve problema. Pri tem pa strank postopek skoraj v ničemur ne omejuje in jim omogoča, da si mediacijo (vključno s temeljnimi pravili) oblikujejo po lastnih željah in potrebah. Mediatorjeva naloga pa je strankam omogočiti izražanje teh želja in potreb ter izboljševati komunikacijo in razumevanje med njimi, ne predlaga pa rešitve problema, ker so stranke same sposobne doseči (dolgoročno in celostno) rešitev.

 


Postopek vključitve v mediacijo:

Če se želite vključiti v proces mediacije, da bi ob pomoči usposobljenega mediatorja hitreje in uspešneje razrešili določene konflikte ali nerazrešena vprašanja z določeno osebo ali pa želite izvedeti več o konkretnem poteku mediacije pri nas, na pokličite na telefon 064 112 577 ali nam pošljite email na: info@transformativnamediacija.org .

Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na vašo željo drugo stran povabimo s strani Centra. Na prvem srečanju se podpiše tudi dogovor o mediaciji v enem izvodu, ki ga obdrži center, lahko pa tudi v več izvodih, tako da poleg centra dobi po en izvod tudi vsaka stran. Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se glede tega medianti dogovorijo drugače.